a.    Prevádzkovateľ portálu easyestate.sk je spoločnosť easyestate s.r.o., so sídlom Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO: 53 836 235 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 153408/B, spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (GDPR) („Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

b.    Prevádzkovateľ má aplikované technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Všetci zamestnanci ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú viazaní zachovať mlčanlivosti a to aj po skončení pracovného pomeru, alebo obdobného pracovného vzťahu. Sprostredkovatelia a ich zamestnanci sú viazaní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú v mene prevádzkovateľa a zmluvou o spracúvaní osobných údajov sú viazaní dodržiavať nariadenie GDPR.

c.    Prevádzkovateľ portálu easyestate.sk spracúva osobné údaje na základe nasledovných účelov:

i.    Za účelom registrácie fyzickej osoby (v rámci formulára Súkromný inzerent) na portál easyestate.sk na základe súhlasu podľa Čl. 6 odseku 1 písmena a) nariadenia GDPR so spracúvaním osobných údajov v rozsahu e-mail adresa a telefónne číslo.

ii.    Za účelom registrácie makléra - zamestnanca právnickej osoby (v rámci formulára Profesionál) na portál easyestate.sk na základe žiadosti aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa Čl. 6 odseku 1 písmena b) nariadenia GDPR, resp. podľa § 78 odseku 3 zákona č. 18/2018 Z. z. v súvislosti s plnením pracovných povinností v rozsahu e-mail adresa na pracovisko a telefónne číslo na pracovisko.

iii.    Za účelom evidencie obľúbených inzerátov a histórie prehliadania inzerátov na portáli easyestate.sk na základe súhlasu podľa Čl. 6 odseku 1 písmena a) nariadenia GDPR so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

iv.    Za účelom plnenia zmluvy, fakturácie podľa Čl. 6 odseku 1 písmena b) nariadenia GDPR v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail adresa, číslo bankového účtu.

v.    Za účelom plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa Čl. 6 odseku 1 písmena c) nariadenia GDPR pre vedenie účtovnej agendy, pre spracovanie reklamácií a pre výkon práv dotknutých osôb.

vi.    Za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa pre zabezpečenie základnej funkčnosti web portálu easyestate.sk spracúvanie bezpodmienečne potrebných (technických) cookies podľa Čl. 6 odseku 1 písmena f) nariadenia GDPR.

vii.    Za účelom analýzy návštevnosti jednotlivých stránok web portálu a poskytovanie relevantných informácií klientom na portál easyestate.sk spracúvanie „štatistických“ cookies na základe výslovného súhlasu podľa Čl. 6 odseku 1 písmena a) nariadenia GDPR.

viii.    Za účelom analýzy návštevnosti jednotlivých stránok web portálu a poskytovanie relevantných informácií klientom na portál easyestate.sk spracúvanie „marketingových“ cookies na základe výslovného súhlasu podľa Čl. 6 odseku 1 písmena a) nariadenia GDPR.

d.    Okrem informácií získaných od dotknutej osoby prevádzkovateľ spracúva aj nasledovné nepriamo získané informácie:

i.    Informácie z prihlásenia cez účet dotknutej osoby na Google na základe predchádzajúceho súhlasu pre spoločnosť Google zdieľať údaje z google konta v rozsahu: meno, e-mail adresa, profilová fotografia.

ii.    Informácie z prihlásenia cez účet dotknutej osoby na Facebook na základe predchádzajúceho súhlasu pre spoločnosť Facebook zdieľať údaje. 

e.    Príjemcovia osobných údajov:

i.    Dodávatelia a obchodní partneri:

a.    poskytovatelia technickej infraštruktúry – spoločnosť Websupport s.r.o., so sídlom: Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 63270/B, IČO: 36 421 928,

b.    prevádzkovateľ portálu easyestate.sk – spoločnosť AlejTech, spol. s r.o., sídlom Revolučná 29, 821 04  Bratislava - mestská časť Ružinov, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 40151/B, IČO: 36 291 374,

c.    poskytovatelia účtovných a právnych služieb.

ii.    Orgány poverené výkonom kontroly alebo dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenská obchodná inšpekcia, a iné)

iii.    Subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje na základe ich žiadosti, napr. orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúram, orgánom činným v trestnom konaní alebo Finančnej správe SR.

f.    Osobné údaje nie sú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

g.    Doba uchovávania osobných údajov:

i.    osobné údaje spracúvané na základe súhlasu so spracúvaním sú uchovávané 5 rokov,

ii.    osobné údaje spracúvané za účelom plnenia zmluvy alebo na základe žiadosti dotknutej osoby aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy sú uchovávané 10 rokov,

iii.    osobné údaje spracúvané za účelom oprávnených prevádzkovateľa sú uchovávané 10 rokov,

iv.    osobné údaje spracúvané na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa sú uchovávané najneskôr dovtedy, kým je to bude potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

h.    Ak sú osobné údaje spracúvané iba na základe súhlasu so spracúvaním (po registrácii na portál bez vykonania aktivít na uzatvorenie zmluvy), dotknutá fyzická osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Toto odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

i.    Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov. Na základe výslovného súhlasu udeleného v tzv. cookies lište je vykonávaná anonymizovaná analýza návštevnosti jednotlivých stránok web portálu a poskytovanie relevantných informácií klientom.

j.    Práva dotknutých osôb:

i.    Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 nariadenia GDPR

ii.    Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

iii.    Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa Čl. 17 nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)    osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)    dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, alebo odvolá výslovný súhlas podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR alebo Čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)    dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Čl. 21 ods. 2 nariadenia GDPR (namietanie voči priamemu marketingu);

d)    osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

Prevádzkovateľ nemá povinnosť vymazať osobné údaje podľa Čl. 17 ods. 3 nariadenia GDPR ak spracúvanie je potrebné:

a)    na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)    na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu;

c)    z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s Čl. 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj Čl. 9 ods. 3 nariadenia GDPR;

d)    na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa Čl. 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e)    na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

iv.    Právo na obmedzenie spracúvania podľa Čl. 18 nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)    dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)    spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)    prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)    dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa Čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

v.    Právo na prenosnosť údajov podľa Čl. 20 nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

a)    sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy,

b)    spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

vi.    Právo namietať podľa Čl. 21 nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane namietania proti profilovaniu, alebo ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu.

vii.    Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Čl. 77 nariadenia GDPR: Dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.